Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Osnovna škola "Kotraža"
32235 Kotraža
Tel/fax: 032 856 113
E-mail: oskotraza@gmail.com
Web: www.kotraza-dragacevo.org


 

 

 

 

 

Продужени боравак

1. УВОД
Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
После редовне наставе  организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе.
Боравак и рад према таквом облику организује се од 11:30 сати до 15:30 сати (дежурство по потреби и након 16 сати).
Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. Време за договарање и усклађивање активности не би смело бити краће од пола сата недељно.
Стручни тим сачињавају и учитељи веронаукеа и страног језика па је пожељно да се и они укључе у заједничко планирање активности.
У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом/психологом/социологом школе.
Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања (три општа циља)

 • Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе
 • Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву
 • Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити)
  Специфични циљеви:
 • потпун и хармоничан развој детета
 • важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала)
 • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања)
 • оспособити ученика за самостално учење
 • истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење
 • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода)
 • писменост (језичка, математичка, информатичка)
 • рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели)
 • развијање духовне димензије живота
 • европска и глобална димензија модерног живљења
 • плурализам, поштивање различитости и важност толеранције
 • партнерство у образовању
 • улога технологије у образовању
 • брига о деци са посебним потребама
 • КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА
  Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама.
  Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима.
  Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење и самоедукацију.
  Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања.
  Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат.
  Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова.
  Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина.
  Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.
  Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким информацијама и изражајима блиским узрасту ученика.
  Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд.
  5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
  Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.
  Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.

  Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.
Више фотографија погледајте овде.
Pripremili: Branka Joković i Marina Luković